Rozkład jazdy (tablice)

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: dostepnosc_cyfrowa@zkmciechanow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 23 672 22 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Gostkowska 83; 06-400 Ciechanów - siedziba

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku znajduje się ok. 20 m od ulicy Gostkowskiej. Budynek ma jedno wejście główne i jedno wejście dodatkowe.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wchodząc wejściem głównym można dotrzeć do pomieszczeń biurowych znajdujących sie na parterze. Pomieszczenia biurowe w tym kasa znajdują się również na pierwszym piętrze, gdzie dotrzeć można skręcając w prawo i dalej idąc schodami na górę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
W obiekcie nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed siedzibą firmy znajduje się parking z miejscem przeznaczonym dla interesantów.
Brak jest wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Opis sposobu dojazdu
Przy ul. Gostkowskiej 83 znajduje się przystanek ZKM "Gostkowska 01".
Linie autobusowe: 3 (linia regularna), 0,1,4,11 (linie zjazdowe), 1,4,7,9,10,11 (linie wyjazdowe).
W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Aplikacje mobilne
ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

OSTATNIO DODANE PRZETARGI

 • 2024-05-24 |

   Przetarg nieograniczony na dostawę 2 fabrycznie nowych autobusów klasy MINI ZKM/1/RW/2024

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 2023-12-01 |

  Przetarg nieograniczony na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej stałej - dozoru mienia W Siedzibie Zamawiającego oraz usługę sprzątania autobusów Zamawiającego i pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego ZKM/2/RW/2023 w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 2023-10-10 |

  Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 2023-05-29 |

  Przetarg na dostawę fabrycznie nowego autobus

  CZYTAJ WIĘCEJ
 ZOBACZ WSZYSTKIE

PARTNERZY

Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o.

ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,

Polityka Prywatności

Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie Polityka Prywatności X